ALGEMENE VOORWAARDEN MICROLAN BV

De volgende voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle verkopen van microLAN BV en maken integraal deel uit van elke afzonderlijke overeenkomst die tussen de partijen wordt gesloten. Mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn bevestigd. In elk geval van het plaatsen van een bestelling erkent de koper onze algemene voorwaarden. Andere voorwaarden vereisen onze voorafgaande schriftelijke bevestiging. Voor de voortzetting van de bedrijfsvoering zijn deze voorwaarden van toepassing op elke bestelling, ook als deze niet expliciet wordt vermeld.

Deze voorwaarden zijn in de plaats van en sluiten alle andere garanties en voorwaarden uit, hetzij geïmpliceerd door de wet of anderszins, en in het bijzonder erkent de Koper dat hij uitsluitend op zijn eigen inspectie en vaardigheid en oordeel heeft vertrouwd en niet op grond van enige vertegenwoordiging door het bedrijf.

 1. offertes

Onze offertes kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd; overeenkomsten komen pas tot stand bij schriftelijke orderbevestiging. Verklaringen en details in advertentiemateriaal vormen geen enkele vorm van garantie. Indien een bestelling wordt beschouwd als een aanbieding, behouden wij ons het recht voor om deze aanbieding binnen een termijn van drie weken te accepteren. Technische dienst, toepassingsdienst of wetenschappelijke informatie, schriftelijk of mondeling, door toepassing of gegevensmateriaal, wordt beschouwd als een niet-bindend advies in welke vorm dan ook. Dit vrijwaart de koper niet van zijn eigen verplichtingen, in het bijzonder de kwaliteitscontrole van de inkomende goederen, validatie van een aanvraag, certificering, inspectie enz. Alle informatie, verklaringen of verklaringen, schriftelijk of mondeling, door de werknemers, distributeurs of vertegenwoordigers van microLAN zijn niet bindend tenzij schriftelijk bevestigd en ondertekend door een naar behoren gemachtigde functionaris op ons zakelijk document.

 1. Prijzen

Alle prijzen zijn netto en exclusief belasting op goederen en diensten, tenzij anders vermeld. De prijzen voor te importeren goederen zijn gebaseerd op prijzen die door microLAN aan de koper worden opgegeven en de vrachttarieven, verzekeringspremies, douanerechten, premies en andere importkosten die op het moment van de offerte bekend zijn bij het microLAN. In het geval van een verhoging van deze tarieven of van de prijzen van de goederen die door microLAN aan de koper worden aangeboden vóór de aanvaarding van een bestelling of voorafgaand aan de levering van de goederen, zullen de kosten die deze verhoging (en) met zich meebrengt worden toegevoegd aan en deel uitmaken van de koop- en / of reparatieprijs en dienovereenkomstig door de Koper verschuldigd zijn.

Omgekeerd wordt elke verlaging van dergelijke tarieven in mindering gebracht op de aankoop- en / of reparatieprijs. Deze bepaling voor prijsvariatie is ook van toepassing op goederen en diensten die nodig zijn voor de uitvoering van een ter plaatse aangekochte en verkregen order. De variatie en toepasselijke tijd worden vermeld in de offerte.

 1. Aanvaarding

Elk contract of elke bestelling op basis van deze of een andere aanbieding of offerte wordt alleen geaccepteerd op basis van en onderhevig aan de voorwaarden van microLAN BV voor offerte, verkoop en reparatie zoals hierin gedrukt en deze voorwaarden zullen volledig van kracht zijn alsof ze in de koper zijn opgenomen. bestellen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door microLAN, eventuele variaties of aanvullingen op deze voorwaarden

in de bestelling of het bestelformulier van een Koper wordt geacht niet van toepassing te zijn. Alle offertes kunnen op elk moment door microLAN worden ingetrokken of gewijzigd voordat een definitieve bestelling wordt aanvaard. Geen enkele order die op basis van een offerte aan het Bedrijf wordt gegeven, is bindend voor het Bedrijf totdat het schriftelijk door het Bedrijf is aanvaard. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om onopzettelijke fouten of weglatingen of offertes of facturen te corrigeren zonder voorafgaande kennisgeving.

 1. Levering / overdracht van risico's

Alle prijzen zijn af fabriek Waalwijk, Nederland. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of vermissing tijdens transport. Behalve wanneer expliciet aangegeven door de koper, zullen we beslissen over het geschikte type transport. Als het type transport is gespecificeerd, moet de koper eventuele extra kosten dragen. Hetzelfde geldt in het geval van verhoogde transportkosten na ondertekening van elke afzonderlijke overeenkomst, maar vóór levering.

 1. Datum van levering / overmacht

microLAN zal proberen de afgesproken leveringsdatum na te leven. De datum van levering is de dag waarop de goederen het bedrijf of de voorraad verlaten en indien dit niet mogelijk is, is dit de datum van levering bij de koper.

Als de uitvoering door een van beide partijen van hun respectieve verplichtingen of verbintenissen onder deze algemene voorwaarden of elk afzonderlijk koopcontract wordt vertraagd door een gebeurtenis die niet wordt veroorzaakt door het gedrag van een van de partijen bij deze overeenkomst, dan zal de aldus getroffen partij worden vrijgesteld van alle verdere nakoming gedurende welke periode na het voorval dan ook als redelijkerwijs nodig is om de gevolgen van dat voorval te verhelpen.

 1. Betalingstermijnen

Voorwaarden voor klanten met een open account zijn 30 dagen netto. Voor andere betalingsvoorwaarden is onze voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. De eerste bestelling van nieuwe klanten is 1/3 bij de bestelling, 1/3 bij de kennisgeving van verzending en 1/3 20 dagen na de installatie. Voor facturen die meer dan 30 dagen na de vervaldatum onbetaald zijn, brengen wij achterstallige rente in rekening ter hoogte van het gebruikelijke banktarief.

Onregelmatige betalingen geven ons het recht de levering aan de koper stop te zetten zonder enige vergoeding. In plaats van de afgesproken betalingscondities kunnen wij om vooruitbetaling of borgsom vragen, mocht er twijfel ontstaan ​​over de solvabiliteit van een koper.

 1. Retourzendingen en schadeclaims

Alle goederen dienen bij ontvangst direct gecontroleerd te worden. Schadeclaims zijn alleen schriftelijk aanvaardbaar binnen 2 werkdagen na ontvangst van alle goederen. In geval van legitieme claims kan de koper alleen vervanging van de goederen verlangen. Indien vervanging niet mogelijk is, heeft de koper het recht om te kiezen tussen alternatieve producten met dezelfde waarde of restitutie. De koper kan geen aanspraak maken op verdere schadevergoeding. Alle retourzendingen moeten eerst schriftelijk door ons worden goedgekeurd. We bieden een garantie van één jaar vanaf de leverdatum dat onze producten voldoen aan de toepasselijke specificaties die in de productspecificaties zijn uiteengezet.

Bovenstaande garantie wordt door de verkoper verleend onder de volgende voorwaarden:

 • De verkoper is niet aansprakelijk voor enig defect in de goederen dat voortvloeit uit een ontwerp of specificatie geleverd door de koper;
 • De verkoper is niet aansprakelijk onder de bovenstaande garantie als de totale prijs van de goederen niet op de vervaldag is betaald
 • De bovenstaande garantie strekt zich niet uit tot onderdelen, materialen of apparatuur die door of namens de koper zijn vervaardigd, tenzij een dergelijke garantie door de fabrikant aan de verkoper wordt gegeven.

Deze garantie dekt geen defecten in of schade aan de producten die het gevolg zijn van onjuiste installatie of onderhoud, verkeerd gebruik, verwaarlozing of enig ander gebruik dan gewone commerciële toepassingen.

Elke ontheffing van aansprakelijkheid vervalt indien een gebrek het gevolg is van een zwaar nalatige of opzettelijke contractbreuk of indien de koper lichamelijk letsel zal oplopen als gevolg van een nalatige of opzettelijke inbreuk.

De verkoper is niet aansprakelijk voor de geschiktheid van de goederen voor een bepaald doel, tenzij anders is overeengekomen, waarop de koper ze wil plaatsen.

Deze garantie is strikt exclusief. Verdere schadevergoeding is niet mogelijk. microLAN geeft geen enkele andere garantie van welke aard dan ook, en wijst specifiek alle andere garanties van welke aard of aard dan ook af en sluit deze uit, direct of indirect, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de geschiktheid, reproduceerbaarheid, duurzaamheid, geschiktheid voor een specifiek doel of gebruik, verkoopbaarheid, conditie of enige andere kwestie met betrekking tot microLAN-producten.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor claims voor enige andere schade, hetzij directe, indirecte, incidentele, compenserende, voorzienbare, gevolgschade of speciale schade (inclusief maar niet beperkt tot verlies van gebruik, inkomsten of winst), hetzij gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of strikte aansprakelijkheid die ontstaat in verband met de verkoop of het falen van microLAN BV-producten.

 1. Eigendomsvoorbehoud / eigendom

De goederen blijven ons eigendom totdat de volledige betaling zoals eerder overeengekomen heeft plaatsgevonden. In geval van niet-betaling hebben wij het recht om de goederen door te verkopen aan een derde partij.

De verkoper heeft de absolute bevoegdheid om alle of een deel van de goederen waarvan de eigendom blijft bij de verkoper, terug te nemen, te verkopen of anderszins te behandelen of te vervreemden.

Zolang het eigendom van de goederen niet op de koper overgaat, houdt de koper de goederen als de fiduciair agent van de verkoper en houdt hij de goederen op eigen kosten naar behoren opgeslagen, beschermd en verzekerd.

Als de goederen door de koper worden bewerkt of omgevormd en als de verwerking plaatsvindt met goederen waar de verkoper geen eigendom in heeft, wordt de verkoper mede-eigenaar van de producten.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie / diverse clausules

Alle contracten zijn onderworpen aan de wetten van Nederland. In geval van een juridisch geschil is de jurisdictie van de rechtbank in 's'-Hertogenbosch, Nederland, bepalend en heeft deze exclusieve jurisdictie over de verkoper. De verkoper heeft het recht om een ​​vordering in te dienen bij een rechtbank in de hoofdvestiging van de koper of naar eigen goeddunken bij een andere rechtbank die bevoegd is volgens nationale of internationale wetgeving.

In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is of ongeldig wordt, blijft de rest van de Algemene Voorwaarden hierdoor onaangetast. De ongeldige bepaling zal dan worden vervangen door een bepaling die het economische doel van die ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert, rekening houdend met de belangen van beide partijen.