Afvalwater

Fysisch-chemische parameters alleen zijn niet voldoende om betrouwbare informatie over gezuiverd afvalwater te verkrijgen. Online toxiciteitscontrole moet worden uitgevoerd in combinatie met routinematige chemische analyse. De beoordeling van biologische effecten van afvalwaterlozingen in de ecosystemen wordt vandaag als relevant beschouwd en ecotoxicologische tests die het ecologische gevaar identificeren, zijn nuttige instrumenten voor de identificatie van milieueffecten.

Online toxiciteitsmonitoring kan een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van besluitvorming, hetzij gereguleerd of nodig voor procesbeheersing.

Om aan een goede ecologische toestand te voldoen, is ecotoxiciteitsbeoordeling van RWZI-effluenten uitermate relevant. Binnen de Integrated Pollution Prevention and Control Directive - IPPC, 2008/1 / EC (Europese Commissie [EC], 2008), is het Direct Toxicity Assessment-concept opgenomen als een geschikt monitoringinstrument voor effluent in verschillende Best Available Techniques (BBT) Reference Documenten. In de Kaderrichtlijn Water - KRW, 2000/60 / EG (EG, 2000), kan directe toxiciteitsbeoordeling van afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) ook bijdragen aan het bereiken of behouden van ecologische kwaliteitsdoelstellingen in watermassa's. Online toxiciteitsmonitoring met behulp van de TOXcontrol met de lichtgevende bacteriën kan helpen bij de bescherming van biologische zuiveringsinstallaties tegen giftige invloeden, om de effectiviteit van AWZI te monitoren en om de effectbeoordeling van complexe afvalwaters te controleren. De TOXcontrol kan worden beschouwd als een geschikt instrument om de ecotoxicologische relevantie van complexe organische mengsels te beoordelen.